ഫാക്ടറി ടൂർ

വെയർഹൗസ്

പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്

1
2
3
4

പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ

8
7
5
6

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1
3
2
4
5
7

ഗുണനിലവാര പരിശോധന

1
4
3
2